• Conferință de insolvență organizată de UNPIR Filialele Alba și Hunedoara – 10 pct.
  UNPIR Filialele Alba și Hunedoara organizează prima conferință de insolvență a anului 2024, un eveniment care va reuni judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Curțile de Apel Cluj-Napoca și Timișoara, Tribunalele Alba, Cluj, Hunedoara, Timiș și practicieni în insolvență.
  Vezi detalii


vineri, 19 aprilie 2024

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INSTITUTUL NAȚIONAL DE PREGĂTIRE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ (I.N.P.P.I.)

 

Data ultimei revizuiri: 30.03.2020

Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență (I.N.P.P.I.), cu sediul pe str. Vulturilor nr. 23, etaj 4, Sector 3, București, în calitatea sa de operator, prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților, practicienilor în insolvență, partenerilor persoane fizice și a altor persoane care interacționează cu institutul și/sau sunt antrenate în relații contractuale.

Prezenta politică descrie modul în care datele cu caracter personal trebuie prelucrate, în conformitate cu RGPD, principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și drepturile și obligațiile angajaților implicați în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal. Conduita de bună credință și de calitate pe care I.N.P.P.I. o are și o promovează în relațiile contractuale și de muncă, are la bază ca standard de calitate protecția drepturilor laviață privată și la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. Obiective
 • Conformitatea cu RGPD și bunele practici în materie de protecția datelor cu caracter personal;
 • Protecția drepturilor persoanelor vizate;
 • Transparența privind modul în care sunt protejate datele cu caracter personal;
 • Protecția împotriva riscurilor de încălcare a securității a datelor cu caracter personal.

 

 1. Aplicabilitate

Prezenta politică se aplică:

 • Conducerii I.N.P.P.I.;
 • Tuturor angajaților I.N.P.P.I.;  
 • Tuturor persoanelor care realizează o prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul și mijloacele stabilite de către I.N.P.P.I. (ex. cu ocazia cursurilor, seminariilor, conferințelor organizate)
 • Altor persoane vizate ale căror date sunt prelucrate de I.N.P.P.I.

 

 1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal sunt:

 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și actualizate în termen;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

 1. Tipuri de date cu caracter personal prelucrate

I.N.P.P.I., în dependență de scop și temei legal, colectează, în principal, următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • Date Carte de Identitate (nume, prenume, adresa de domiciliu, data și anul nașterii, CNP, sexul, serie și număr Carte de identitate)
 • E-mail
 • Număr de telefon 
 • Cont IBAN 
 • Date Curriculum Vitae 
 • Nr. Matricol 
 • Semnătură
 • Imagini (ex. fotografie tip pașaport, fotografie în calitate de lector al cursurilor)
 • Date din acte de stare civilă (ex. certificat de căsătorie / hotărâre de divorț)
 • Date privind formarea profesională (ex. experiența în muncă)
 • Date privind studiile (ex. diplome care atestă tipul și nivelul de studii)
 • Date medicale (ex. concediile medicale)

 

 1. Temeiul juridic al prelucrării

Institutul funcţionează în baza Legii nr. 254/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, și a Statutului de organizare și funcționare al I.N.P.P.I. și al Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență. Acesta este o persoană juridică română de drept privat, non-profit, de interes public, este organizat și funcționează sub autoritatea Adunării reprezentanţilor permanenţi UNPIR şi Consiliului Naţional de Conducere U.N.P.I.R..

I.N.P.P.I are ca scop pregătirea, formarea şi perfecţionarea, iniţială şi continuă, a practicienilor în insolvenţă, în vederea asigurării exercitării calificate a profesiei de practician în insolvență. În vederea realizării scopului şi îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost înfiinţat, I.N.P.P.I desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:

a) organizează pregătirea şi formarea profesională iniţială a practicienilor în insolvenţă stagiari la standarde de competenţă profesională stabilite de organele profesiei; 

b) organizează pregătirea şi formarea profesională continuă a practicienilor în insolvenţă în conformitate cu normele stabilite în Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei;
c) elaborează programele de studiu ale practicienilor în insolvenţă stagiari şi pentru perfecționarea continuă; 

d) asigură cursanţilor stagiile de practică în cadrul formelor de exercitare a profesiei ;
f) organizează examenul de definitivat, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare aprobat de Consiliul Naţional de Conducere;

În cadrul Institutului, fiecare serviciu desfășoară activități specifice de prelucrare, conform atribuțiilor funcționale. În principal, Institutul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în baza unei obligații legale, în vederea bunei desfășurări a activității stabilite prin lege sau în vedere încheierii și executării unor contracte. Unele activități de prelucrare de date pot fi realizate în vederea îndeplinirii unui interes legitim al Uniunii bine documentat sau în baza consimțământului expres pe care îl oferiți.. 

 1. Transferul de date 

După caz, în baza unor acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în domeniu, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • furnizorilor de servicii media;
 • consultanților externi;

 

În procesele de organizare de cursuri, conferințe, seminarii, I.N.P.P.I., colaborează cu Editura Universul juridic care asigură suportul tehnic pentru organizarea conferințelor, sens în care, date precum numele, prenumele, funcția și fotografia unor participanți (ex. lectori cursuri) sunt prelucrate și de către Editură.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Astfel anumite date cu caracter personal pot fi comunicate: instanțelor judecătorești, organelor de cercetare penală; autorităților publice cu atribuții în supravegherea și controlul activității economice, instituţiilor/autorităţilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securității naţionale şi autorităților/instituțiilor din administrația publică, a executorilor judecătorești etc.

 

 1. Măsuri de protecție și garanții

I.N.P.P.I. implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. La nivelul I.N.P.P.I. există proceduri de securitate care se aplică pe toată rețeaua și pentru toate tipurile de date.  

 1. Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale.

 1. Responsabilități

Fiecare angajat al I.N.P.P.I. este responsabil, în conformitate cu atribuțiile sale, de protecția datelor cu caracter personal. Mai mult decât atât, următoarele persoane comportă atribuții specifice:

 • Conducerea – este responsabilă pentru asigurarea faptului că I.N.P.P.I. îndeplinește obligațiile în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal prevăzute de RGPD.
 • Responsabilul cu protecția datelor are următoarele sarcini: 
 • Informarea și consilierea operatorului precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul RGPD
 • Informarea în timp util a Conducerii privind toate aspectele ce țin de protecția datelor (de ex: riscuri);
 • Actualizarea periodică a procedurilor și politicilor de protecție a datelor cu caracter personal; 
 • Inițierea și monitorizarea instruirii angajaților în domeniul protecției datelor cu caracter personal; 
 • Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;
 • Cooperarea cu ANSPDCP; punct de contact privind aspectele legate de prelucrare;
 • Soluționarea cererilor persoanelor vizate, atunci când acestea se referă la exercitarea unui drept prevăzut de RGPD.
 • Practicianul în insolvență își va organiza și desfășura activitatea în conformitate cu respectarea principiilor privind protecția datelor cu caracter personal.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către RGPD:

 • Dreptul de acces; 
 • Dreptul de rectificare; 
 • Dreptul la ștergere, după expirarea duratei de stocare sau odată cu atingerea scopului inițial al prelucrării;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
 • Dreptul de a se adresa ANSPDCP și instanțelor de judecată;

Cererile de exercitare a drepturilor prevăzute de RGPD vor fi scrise, semnate și datate și depuse la Responsabilul cu protecția datelor.

 1. Transparența informațiilor

I.N.P.P.I. urmărește scopul ca toate persoanele vizate să fie informate despre faptul că datele cu caracter personal ale acestora sunt prelucrate și că acestea sunt conștiente de:

 • Modul și tipul de date prelucrate;
 • Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării:
 • Modul de exercitare a drepturilor în legătură cu prelucrarea.

 

Date de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor:

Comunicări scrise: U.N.P.I.R., str. Vulturilor nr. 23, Sector 3, București, cu mențiunea ,,În atenția Responsabilului cu Protecția Datelor”

Comunicări prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

înapoi la partea de sus
×